Начало | За нас | Контакти | БЛОГ   

 

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Организиране и водене на счетоводство на фирми.

Осчетоводяване и поддържане на приходно - разходната документация.

Изготвяне на трудови и граждански договори, съставяне на ведомости за работните заплати и сметки за изплатени хонорари, социални и здравни осигуровки, вноски за фонд "ПКБ", изготвяне и подаване на месечни декларации в НОИ.

Изготвяне на амортизационни планове.

Извършване на преоценка на активите, пасивите, вземанията и задълженията на фирмата.

Регистрация и дерегистрация - обща, по ЗДДС, по други специални режими.

Изготвяне и подаване на дневниците за покупките и продажбите по ЗДДС и справката декларация по ЗДДС в данъчната служба.Изготвяне и подаване на необходимите банкови документи.

Представителство пред НОИ във връзка с провеждането на ревизии.

Изготвяне на месечен отчет за финансовото състояние на фирмата, ОПР, отчет за паричния поток, счетоводен баланс.

Годишно счетоводно приключване.

  УСЛУГИ

 

Бизнес планиране

Финансово икономически анализи

Счетоводни услуги

Данъчна защита и представителство

Програма за Развитие на

селските райони

Въпроси към нас

Заявка за консултация